برگزاري دوره ارزيابي ريسك هاي ارگونومي در وضعيت بدني- 26 لغايت 28 دي ،بوشهر 

نخستين دوره ارزيابي ريسك هاي ارگونومي در وضعيت بدني بميزباني شركت گاز استان بوشهر از تاريخ 26 لغايت 28 ديماه 1390  (بمدت سه روز)  ويژه كارشناسان بهداشت صنعتي گاز استاني برگزار گرديد. شركت كنندگان در پايان دوره قادر خواهند بود ريسك هاي مربوط به ارگونومي وضعيت بدني كاركنان شركت هاي مربوطه را ارزيابي و اندازه گيري نمايند.


 
1390/11/8 شنبه
عكس هاي مرتبط :
 
..

تازه هاي بهداشت