برگزاري دوره ارزيابي ريسكهاي ارگونومي در وضعيت بدني ويژه پالايشگاهها و مناطق عملياتي  

دوره ارزيابي ريسك هاي ارگونومي در وضعيت بدني 24 الي 26 بهمن ماه 1390 به همت HSE شركت ملي گاز ايران و بميزباني منطقه چهار عمليات انتقال گاز برگزار شد. در اين دوره سه روزه كارشناسان بهداشت صنعتي پالايشگاههاي گاز كشور و مناطق عمليات انتقال گاز حضور داشتند.


 
1390/12/1 دوشنبه
عكس هاي مرتبط :
 
..

تازه هاي بهداشت