همايشهاي HSE
كنگره جهاني گاز 
بيست و جهارمين كنگره جهاني گاز موسوم به WGC 2009 در تاريخ 14 لغايت 18 مهرماه 1388 در كشور آرژانتين برگزار مي گردد. در همين راستا  مديريت پژوهش و فناوري در نظر دارد به منظور حمايت از پژوهشگران و محققين برتر به ارائه دهندگان مقالات پذيزفته شده جهت ارايه سخنراني در كنگره فوق الذكر تسهيلات لازم را ارايه نمايد. اطلاعات بيشتر در سايت www.wgc2009.com  مراجعه نماييد لازم به ذكر است كه جهت ارائه تسهيلات پس از پذيرش خلاصه و چكيده مقاله و قبل از ارسال متن مقاله ، اخذ مجوز از مركز « آموزشهاي تكميلي و ارتباطات دانشگاهي» ضروري است.

1387/3/29 چهارشنبه
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما