دوره هاي آموزشي
دوره هاي جديد HSE در سيستم جامع آموزشي ثبت گرديد 

به گزارش واحد آموزش و ارزيابي عملكرد HSE كليه دوره هاي برگزار شده HSE داراي كد آموزشي گرديده و قابل ثبت در سيستم جامع نيروي انساني مي باشند .كليه همكاران شاغل در واحد HSE مي توانند با ارائه گواهي هاي دوره هاي گذرانده، به واحد هاي آموزش مربوطه نسبت به ثبت دوره هاي خود اقدام نمايند. شركت كنندگان در دوره هاي HSE مي توانند با مراجعه به واحد آموزش HSE ستاد گواهي دوره مورد نظرشان را دريافت نمايند

جهت اطلاع كد برخي دوره ها بشرح ادامه مي باشد:


به گزارش واحد آموزش و ارزيابي عملكرد HSE كليه دوره هاي برگزار شده HSE داراي كد آموزشي گرديده و قابل ثبت در سيستم جامع نيروي انساني مي باشند .كليه همكاران شاغل در واحد HSE مي توانند با ارائه گواهي هاي دوره هاي گذرانده، به واحد هاي آموزش مربوطه نسبت به ثبت دوره هاي خود اقدام نمايند. شركت كنندگان در دوره هاي HSE مي توانند با مراجعه به واحد آموزش HSE ستاد گواهي دوره مورد نظرشان را دريافت نمايند

جهت اطلاع كد برخي دوره ها بشرح ذيل مي باشد:

ارزيابي ريسك هاي بهداشتي 19500

گزارش نويسي در ساختار 19502HSE

سناريو نويسي مانور مديريت بحران 19503

سر مميزي 19505OHSAS 

مميزي پيشرفته 19504HSE

بررسي و تجزيه و تحليل حوادث 19809

ارزيابي عملكرد HSEبر اساس 19151KPI

1390/6/2 چهارشنبه
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما