تماس با واحد آموزش
تماس با واحد آموزش 

مراجعين و كاركنان HSE در شركتهاي تابعه مي‌توانند از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را با امور HSE  شركت ملي گاز و واحد آموزش و ارزيابي عملكرد آن ارسال نمايند.

امور  بهداشت ،ايمني و محيط زيست شركت ملي گاز ايران
 پست الكترونيكي  hse@nigc.ir
 شماره تلفن  84877193
 شماره دورنگار Fax  84877549

واحد آموزش  و ارزيابي عملكرد شركت ملي گاز ايران
نام و نام خانوادگي فاطمه طاهري
  شماره تلفن 84877858
 شماره دورنگار Fax 84877549


آدرس: تهران - خيابان كريمخان زند-  خيابان آبان جنوبي – برج شركت ملي گاز ايران – طبقه دوازدهم - HSE
صندوق پستي : 4533- 15875  و 4694- 11365 


1387/4/4 سه‌شنبه
..