خارجي
كتاب راهنماي ايمني برق سازمان NIOSH 

 كتاب راهنماي ايمني برق (electrical safety) كه از طرف سازمان NIOSH منتشر شده، خطرات الكتريسيته و راههاي پيشگيري از آن را با زباني ساده شرح داده است. اين كتاب با توجه به حوادث زياد برق گرفتگي مي تواند بعنوان يك راهنما براي شركتهاي تابعه و علاقمندان مفيد باشد.


1388/4/31 چهارشنبه
..
Electrical Safety Handbook 
..