داخلي
دستور العمل HSE ويژه ايستگاههاي CGS  

 به استحضارهمكاران مي رساند پيرو بازديدها و بازرسي هاي بعمل آمده از تأسيسات CGS برخي از شركتهاي گاز استاني ملاحظه گرديد كه اصول و مقررات ايمني در اين تأسيسات رعايت نمي شود . لذا به منظور ايمني بيشتر كاركنان و تأسيسات لازم است حداقل موارد پيوست براي ورود كاركنان ،بازديد كنندگان و همچنين هر گونه فعاليت و كار در ايستگاههاي CGS رعايت گردد .

HSE شركت ملي گاز ايران


1390/4/12 يكشنبه
..
دستورالعمل ورود به داخل ظروف و محيط هاي بسته 

هدف اصلي اين دستورالعمل تضمين ايمني كاركنان و نيز اينكه ورود به محوطه هاي بسته و محدود مانند مخازن طبق آيين نامه ها و دستور العملهاي صحيح انجام بگيرد . اين دستورالعمل براي استفاده در كليه زير مجموعه هاي شركت ملي گازايران و شركتهاي فرعي و تابعه و نيز پيمانكاران شركت ملي گاز ايران تدوين گرديده است.

ادامه متن . . .


هدف اصلي اين دستورالعمل تضمين ايمني كاركنان و نيز اينكه ورود به محوطه هاي بسته و محدود مانند مخازن طبق آيين نامه ها و دستور العملهاي صحيح انجام بگيرد . اين دستورالعمل براي استفاده در كليه زير مجموعه هاي شركت ملي گازايران و شركتهاي فرعي و تابعه و نيز پيمانكاران شركت ملي گاز ايران تدوين گرديده است.دانلود از ادامه . . .

1389/6/27 شنبه
..
دستورالعمل حفاري وخاكبرداري 

حفاري و گودبرداري عبارت است از حفر كانالها ي باريك و ايجاد فضاهاي مناسب در زمين جهت احداث يك سازه مشخص (پي كني) و يا لوله گذاري براي خدمات مختلفي چون خطوط انتقال گاز يا مواد در صنايع پتروشيمي، آب، فاضلاب، برق، تلفن و غيره كه به طور عمده با خاكبرداري يا سنگ برداري و يا تركيبي از اين دو و نيز تخليه خاك و سنگ از محل، همراه است . اين نوع كارها معمولا همراه با حوادث كشنده و جدي فراواني هستند .

ادامه متن . . .


حفاري و گودبرداري عبارت است از حفر كانالها ي باريك و ايجاد فضاهاي مناسب در زمين جهت احداث يك سازه مشخص (پي كني) و يا لوله گذاري براي خدمات مختلفي چون خطوط انتقال گاز يا مواد در صنايع پتروشيمي، آب، فاضلاب، برق، تلفن و غيره كه به طور عمده با خاكبردا ر ي يا سنگ برداري و يا تركيبي از اين دو و نيز تخليه خاك و سنگ از محل، همراه است . اين نوع كارها معمولا همراه با حوادث كشنده و جدي فراواني هستند .

دانلود از ادامه . . .

1389/6/27 شنبه
..
راهنماي ايمني مصرف كنندگان گاز طبيعي 

گاز طبيعي ماده ايست بي رنگ ، بي بو و سبك تر از هوا . اين گاز با اكسيژن هوا مخلوط قابل اشتعالي را ايجاد مي كند كه در صورت ايجاد جرقه يا رسيدن به درجه آتش گيري ، آتش گرفته كه محصولات احتراق آن گاز CO2 و بخار آب مي باشد و در صورتي كه اكسيژن به اندازه ي كافي جهت سوختن كامل گاز موجود نباشد ، ناقص سوزي ايجاد شده و گاز سمي و مهلك مونوكسيد كربن حاصل خواهد شد .


ادامه متن . . .


گاز طبيعي ماده ايست بي رنگ ، بي بو و سبك تر از هوا . اين گاز با اكسيژن هوا مخلوط قابل اشتعالي را ايجاد مي كند كه در صورت ايجاد جرقه يا رسيدن به درجه آتش گيري ، آتش گرفته كه محصولات احتراق آن گاز CO2 و بخار آب مي باشد و در صورتي كه اكسيژن به اندازه ي كافي جهت سوختن كامل گاز موجود نباشد ، ناقص سوزي ايجاد شده و گاز سمي و مهلك مونوكسيد كربن حاصل خواهد شد .


دانلود از ادامه متن . . .

1389/6/27 شنبه
..
دستورالعمل كار در ارتفاع 

HSE: «كار در ارتفاع» از جمله فعاليت‌هايي است كه در محيطهاي كاري مختلف به صورت روزمره و يا براي انجام برنامه‌هاي تعمير و نگهداري انجام مي‌شود. شرايط خاص كار در ارتفاع،‌ آن را به فعاليتي خاص از نظر نوع مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است. وجود اين شرايط، اقدامات خاصي را نيز به منظور حصول اطمينان از برقرار شدن ملاحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست نياز خواهد داشت. در تدوين اين مجموعه سعي شده تا با توجه به شرايط و ملاحظات ذكر شده، يك راهنماي كاربردي براي استفاده در زير مجموعه‌هاي وزارت نفت ارائه شود.


كار در محيطهاي صنعتي همواره با مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي همراه است. اين مخاطرات در فعاليت‌هاي مختلف كاري مي‌توانند به شكل‌هاي متفاوتي ظاهر شده و در صورت عدم برنامه‌ريزي و كنترل صحيح، پيامدهايي را به دنبال داشته باشند كه گاهي اوقات جبران آنها به هيچ وجه امكان‌پذير نيست. از اين رو داشتن برنامه‌اي نظام‌مند براي شناسايي خطرات شغلي و لحاظ نمودن برنامه‌هاي كنترلي و پيشگيرانه به منظور جلوگيري از بروز پيامدهاي ناگوار در محيط كار امري اجتناب‌ناپذير است.
«كار در ارتفاع» از جمله فعاليت‌هايي است كه در محيطهاي كاري مختلف به صورت روزمره و يا براي انجام برنامه‌هاي تعمير و نگهداري انجام مي‌شود. شرايط خاص كار در ارتفاع،‌ آن را به فعاليتي خاص از نظر نوع مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است. وجود اين شرايط، اقدامات خاصي را نيز به منظور حصول اطمينان از برقرار شدن ملاحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست نياز خواهد داشت. در تدوين اين مجموعه سعي شده تا با توجه به شرايط و ملاحظات ذكر شده، يك راهنماي كاربردي براي استفاده در زير مجموعه‌هاي وزارت نفت ارائه شود.
كار در محيطهاي صنعتي همواره با مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي همراه است. اين مخاطرات در فعاليتهاي مختلف كاري مي‌توانند به شكلهاي متفاوتي ظاهر شده و در صورت عدم برنامه‌ريزي و كنترل صحيح، پيامدهايي را به دنبال داشته باشند كه گاهي اوقات جبران آنها به هيچ وجه امكان پذير نيست. از اين رو داشتن برنامه‌اي نظام‌مند براي شناسايي خطرات شغلي و لحاظ نمودن برنامه‌هاي كنترلي و پيشگيرانه به منظور جلوگيري از بروز پيامدهاي ناگوار در محيط كار امري اجتناب ناپذير است.
"كار در ارتفاع" از جمله فعاليتهايي است كه در محيطهاي كاري مختلف به صورت روزمره و يا براي انجام برنامه‌هاي تعمير و نگهداري انجام مي‌شود. شرايط خاص كار در ارتفاع،‌ آن را به فعاليتي خاص از نظر نوع مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است. وجود اين شرايط، اقدامات خاصي را نيز به منظور حصول اطمينان از برقرار شدن ملاحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست نياز خواهد داشت. در تدوين اين مجموعه سعي شده تا با توجه به شرايط و ملاحظات ذكر شده، يك راهنماي كاربردي براي استفاده در زير مجموعه‌هاي وزارت نفت ارائه شود.
مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي‌باشد،‌ لذا مديريت‌ها/ رؤساي محترم HSE مي‌توانند پس از اجراي اين دستورالعمل در صنعت گاز و در راستاي بهبود مستمر، پيشنهادات اصلاحي خود را به امور HSE شركت ملي گاز ارسال نمايند. اقدامات اصلاحي مرتبط در بازنگري آتي مد نظر قرار خواهد گرفت و شرح بازنگري در اين قسمت درج خواهد شد.
لازم است موارد مطروحه در اين مجموعه به صورت حداقل الزامات در نظر گرفته شود.

1385/7/24 دوشنبه
..
راهنماي طرح‌ريزي شرايط اضطراري 

HSE: اگر وضعيت‌هاي اضطراري به درستي كنترل نشوند ممكن است به خارج از محيط صنعتي سرايت كرده و جامعه را نيز تحت تأثير قرار دهند. در نتيجه وضعيت اضطراري حالت بحران يا فاجعه به خود مي‌گيرد و برنامه‌ريزي جامع‌تري مي‌طلبد.


يكي از وظايف اصلي مديريت در هر سازمان كاهش هزينه‌ها به منظور بالا بردن بهره‌وري است. حوادث از جمله موارد هزينه‌زا در يك سازمان مي‌باشند. آسيبهاي جاني، مالي و زيست محيطي حوادث، مي‌توانند به صورت مستقيم يا غير مستقيم، سازمان را تحت تأثير قرار دهند، از اين رو امروزه كاهش حوادث و آثار و پيامدهاي آنها به يكي از اولويتهاي سازمانها تبديل شده است.
عليرغم تمام تلاشهايي كه در صنايع مختلف به منظور كاهش حوادث صورت مي‌گيرد، هر ساله حوادث زيادي جوامع صنعتي را تهديد مي‌كند. اين حوادث در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي جلوه خطرناكتري به خود مي‌گيرند و باعث خسارت عمده به محيط زيست، تجهيزات و همچنين آسيب منجر به نقص عضو، از كار افتادگي و مرگ افراد مي‌شوند. به منظور كاهش اثرات اين حوادث در چنين شرايطي، كه به وضعيت‌هاي اضطراري موسومند، پيش‌بيني حوادث محتمل و برنامه ريزي جهت مقابله با آنها اهميت حياتي دارد.
اگر وضعيت‌هاي اضطراري به درستي كنترل نشوند ممكن است به خارج از محيط صنعتي سرايت كرده و جامعه را نيز تحت تأثير قرار دهند. در نتيجه وضعيت اضطراري حالت بحران يا فاجعه به خود مي‌گيرد و برنامه‌ريزي جامع‌تري مي‌طلبد.
پرداختن به اين موضوع، اهميت بسياري در استقرار سيستمهاي مديريتي و استانداردهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست دارد،‌ به نحوي كه در مراجع مختلف از جمله استانداردهاي OSHA، استانداردهاي مديريت زيست محيطي، سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE-MS)، راهنماي استقرار سيستم‌هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي (OHSAS 18000) بر تدوين و پياده سازي طرح مديريت اضطراري تأكيد شده است. از اين رو، مجموعه حاضر مي‌تواند راهنماي مناسبي به منظور پاسخگويي به الزامات اين استانداردها در حوزه مديريت اضطراري باشد.
مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي‌باشد، لذا مديريت‌ها/ رؤساي محترم HSE مي‌توانند پس از اجراي اين دستورالعمل در شركت‌هاي ذيربط و در راستاي بهبود مستمر، پيشنهادات اصلاحي خود را به امور HSE ستاد شركت ملي گاز ارسال نمايند. اقدامات اصلاحي مرتبط در بازنگري آتي مد نظر قرار خواهد گرفت و شرح بازنگري در اين قسمت درج خواهد شد.
لازم است موارد مطروحه در اين مجموعه بصورت حداقل الزامات در نظر گرفته شود.

1385/7/24 دوشنبه
..
راهنماي جمع‌آوري اطلاعات و تحقيق پيرامون حادثه 

HSE: اگر چه نگرش «پيشگيرانه» سرلوحه برنامه‌هاي جاري HSE در شركت ملي گاز ايران مي‌باشد، ولي واقعيت اين است كه تا استقرار نظام مديريت HSE و نهادينه شدن آن در سطوح مختلف سازماني و كاهش معنادار حوادث،‌ متأسفانه شاهد وقوع حوادث گوناگوني خواهيم بود.


اگر چه نگرش «پيشگيرانه» سرلوحه برنامه‌هاي جاري HSE در شركت ملي گاز ايران مي‌باشد، ولي واقعيت اين است كه تا استقرار نظام مديريت HSE و نهادينه شدن آن در سطوح مختلف سازماني و كاهش معنادار حوادث،‌ متأسفانه شاهد وقوع حوادث گوناگوني خواهيم بود و در نتيجه براي دست‌يابي به يكي از اصول اساسي نظام مديريت HSE يعني كنترل،‌ تخفيف / ترميم عوارض ناشي از حوادث (كاهش آسيب‌ها / ضايعات) بايستي از يك سو سطح آگاهي و آمادگي كاركنان را براي مقابله نظام‌مند با وضعيت‌هاي اضطراري افزايش داده و از سوي ديگر با جمع آوري داده‌هاي مربوط به چگونگي و شرايط وقوع حوادث، آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و علل ريشه‌اي را تعيين نمود.
با اجرايي شدن راهنماي حاضر و آموزش مفاد آن براي مخاطبين مي‌توان اميد داشت كه اين روش‌ها در سطح شركت ملي گاز جاري شده و ضمن آشنايي هر يك از كاركنان با وظايف خود در هنگام حادثه، اطلاعات همگوني نيز در اختيار مسئولين HSE قرار مي‌گيرد تا با تجزيه و تحليل آماري و طبقه‌بندي علل ريشه‌اي آنها، اصل «درس آموزي از حوادث براي پيشگيري از وقوع مجدد حوادث» را عيني نمايند و تدابير لازم براي اجرايي شدن يافته‌ها در قالب برنامه سالانه HSE در سطوح مختلف تصميم‌گيري، فرصت طرح شدن بيابند.

1385/7/24 دوشنبه
..
راهنماي استفاده از وسايل حفاظت فردي 

در وضعيت پر خطري كه در آن مشغول به كار مي‌باشيم نقش استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي در تأمين سلامت كاركنان در مقابل صدمات فيزيكي ناشي از محيط كار بر كسي پوشيده نمي‌باشد. بنابراين جا دارد مديران و مسئولين در همه رده‌هاي سازماني شركت‌ها ابتدا خطرات محيطهاي كاري خود را شناسايي و سپس متناسب با نوع فعّاليتها، كاركنان را در مقابل خطرات احتمالي تجهيز نمايند.


در وضعيت پر خطري كه در آن مشغول به كار مي‌باشيم نقش استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي در تأمين سلامت كاركنان در مقابل صدمات فيزيكي ناشي از محيط كار بر كسي پوشيده نمي‌باشد. بنابراين جا دارد مديران و مسئولين در همه رده‌هاي سازماني شركت‌ها ابتدا خطرات محيطهاي كاري خود را شناسايي و سپس متناسب با نوع فعّاليتها، كاركنان را در مقابل خطرات احتمالي تجهيز نمايند. عدم كاربرد وسايل و البسه حفاظت فردي كه در اختيار كاركنان قرار مي‌گيرد به منزله تخطّي از مقررات جاري ايمني در شركت تلقي مي‌گردد و مسئولين ايمني مي‌توانند با چنين كاركناني كه از پوشيدن البسه ايمني در محيط كار امتناع ورزيده و بدين طريق خود را در معرض حادثه قرار مي‌دهند متناسباً برخورد نمايند.
لازم به ذكر است كه در گردآوري فصل‌هاي مختلف اين مجموعه از مواد قانوني آئين‌نامه وسايل حفاظت انفرادي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي استفاده گرديده است كه بالطبع با توجّه به پشتوانه قانوني در پياده‌سازي نظام مديريت ايمني به عنوان يكي از الزامات قانوني مي‌تواند مورد استفاده شركت‌ها و مناطق عمليات انتقال گاز قرار گيرد.
به تجربه ثابت شده است كه صرفاً شناخت عمومي از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي مرتبط با فعّاليت‌هاي جاري در شركت كافي به نظر نمي‌رسد و كاركنان مي‌بايد در مشاغل مربوطه جهت كاربرد صحيح اينگونه تجهيزات و البسه ايمني، تحت آموزشهاي تخصّصي كوتاه مدّت نيز قرار گيرند.
در خاتمه از همكاران گرامي خصوصاً كاركناني كه در واحدهاي عملياتي و يا فعّاليت‌هاي پرخطر مشغول بكار مي‌باشند تقاضا مي‌گردد كه با توجّه به شعار ايمني «علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد» و يا «پيشگيري بهتر از درمان است» خود را در مقابل خطرات بنحو مطلوب ايمن نمايند. ضمناً اين مجموعه به عنوان ويرايش صفر تلقّي مي‌گردد و پيشنهادات و راهنمائيهاي تخصّصي شما همكاران عزيز در هر چه كامل‌تر شدن اين مجموعه موجب امتنان خواهد بود.

1385/7/24 دوشنبه
..
دستورالعمل ضبط و ربط محيط كار 

HSE: روند رو به رشد رقابت در دنياي كسب و كار امروز سازمان‌ها را بر آن داشته تا از هر فرصتي به منظور افزايش توان رقابتي خود بيفزايند. در يك نگاه كلي مي‌توان از بهره‌وري، كيفيت، ارائه خدمات مناسب، برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست به عنوان فاكتورهاي رقابت مؤثر ياد كرد.


روند رو به رشد رقابت در دنياي كسب و كار امروز سازمان‌ها را بر آن داشته تا از هر فرصتي به منظور افزايش توان رقابتي خود بيفزايند. در يك نگاه كلي مي‌توان از بهره‌وري، كيفيت، ارائه خدمات مناسب، برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست به عنوان فاكتورهاي رقابت مؤثر ياد كرد.
امروزه توجه به چنين مسائلي است كه مي‌تواند موفقيت مجموعه‌هاي توليد و خدمات را تضمين كند. برخورداري از اين مزاياي رقابتي، هر چند گاهي نياز به استفاده ازتكنيك‌هاي پيچيده و روش‌هاي خاص دارد اما بسياري اوقات توجه به اصولي ساده و اوليه مي‌تواند تأثيرات شگرفي در اين زمينه داشته باشد.
ساماندهي و ضبط و ربط محيط كار از جمله اين موضوعات است. نظام ساماندهي محيط كار *(5S) با بهره‌گيري از اصولي بسيار ساده و قابل فهم با ايجاد شرايط محيطي مناسب زمينه را براي توليد بهره‌وري مطابق با ملاحظات HSE فراهم مي‌كند.
نظام ساماندهي و ضبط و ربط محيط كار با حذف و كاهش عوامل آلاينده محيط كار، فراهم نمودن ايمني شغلي از طريق مشخص نمودن حوزه‌هاي كاري، كاهش نرخ حوادث از طريق كم كردن ريخت و پاش‌هاي محيط كار، كم كردن ضايعات، سهولت در جابه‌جايي وسايل نقليه، فراهم كردن شرايط مناسب كار با تجهيزات و ماشين آلات و ... نقش بسيار مهمي در ارتقاء وضعيت HSE در محيط كار دارد.
در اين مجموعه سعي شده تا با بهره‌گيري از اصول نظام 5s، راهنماي مناسبي جهت استفاده زير مجموعه‌هاي وزارت نفت تدوين گردد.

1385/7/18 سه‌شنبه
..
راهنماي ثبت اطلاعات، تنظيم آمار حوادث و تجزيه و تحليل آنها 

مقصود از مستند سازي و بررسي و تجزيه و تحليل حوادث بطور كلي عبارت است از:
«شناخت عوامل بالقوه آسيب رسان و به حداقل رسانيدن يا حذف آنها بمنظور حفظ پتانسيل‌هاي موجود در سازمان اعم از نيروي انساني،‌ تجهيزات،‌ مواد و محيط زيست»


مقصود از مستند سازي و بررسي و تجزيه و تحليل حوادث بطور كلي عبارت است از:

«شناخت عوامل بالقوه آسيب رسان و به حداقل رسانيدن يا حذف آنها بمنظور حفظ پتانسيل‌هاي موجود در سازمان اعم از نيروي انساني،‌ تجهيزات،‌ مواد و محيط زيست»

با ثبت و نگهداري تاريخچه و سوابق اطلاعات مربوط به حوادث مي‌توان تشخيص داد كه:

1. روند حوادث در گذشته چگونه بوده است؟
2. بيشترين حوادث از چه نوعي بوده‌اند؟
3. تأسيسات موجود در مقايسه با تأسيسات مشابه يا «حداقل قابل قبول صنعت» چه وضعيتي دارد؟
4. كدام شيفت، ناحيه يا بخش،‌ حوادث و سوانح عمده داشته‌اند؟ از چه نوعي بوده‌اند؟
5. جراحات يا آسيب‌هاي پرهزينه ناشي از حوادث (بر اساس سوابق پرداخت غرامت كاركنان) چه بوده‌اند؟
6. جراحات (آسيبها) و بيماريهاي ناشي از كار چه نوع بوده‌اند؟

با جمع بندي اطلاعات حاصله از مرحله قبل مي‌توان تشخيص داد كه:

الف – كدام نواحي بواسطه داشتن ضريب تكرار يا شدت وقوع حادثه بالاتر،‌ بعنوان محل‌هاي پرخطر منظور گرديده‌اند؟
ب – عمده دلايل اصلي بروز اين حوادث چه بوده است؟
ج – چه مدتي اين عوامل (عوامل پديد آورنده حادثه / عوامل بالقوه آسيب رسان) وجود داشته‌اند؟
د – آيا در بررسي‌هاي پيشگيرانه از حوادث به اين موارد توجه شده بود؟ شبه حوادث و يا نقاط ضعف موجود چه بوده كه بي‌توجهي به آنها منجر به بروز اين حوادث شده است؟
ه‍ - آيا كاهش / از بين بردن ريسك، عملي يا اقتصادي (مقرون بصرفه) است؟
و – آيا در ساخت تأسيسات و تجهيزات موجود و همچنين در جريان بهره‌برداري از آنها استانداردهاي ملي و بين‌المللي رعايت شده‌اند؟
ز - آيا بيشترين ضعف سيستم به عملكرد ناايمن افراد مربوط ميشده يا عدم ايمني تجهيزات و يا هر دو؟

بديهي است كه بر اساس پاسخ سؤالات فوق وضعيت موجود،‌ نقاط پر خطر با ريسك بالا تعيين خواهد شد تا با بررسي فني و كارشناسي بتوان نسبت به شناسائي و حذف عوامل مذكور اقدام نمود.

1385/7/18 سه‌شنبه
..
دستورالعمل كاربرد البسه و تجهيزات حفاظت فردي 

HSE:  قبل از اين راهنماي استفاده از وسايل حفاظت فردي با كد HSE-SF-103(0)-84 ارائه گرديده است كه مندرجات آن بر پايه آئين‌نامه‌هاي وزارت كار استوار بوده و جنبه قانوني دارد لكن مجموعه جديد كه تحت عنوان دستورالعمل كاربرد البسه و تجهيزات حفاظت فردي با كد IN-S-104(0)-85 در اختيار قرار دارد يك مستند داخلي و در مجموعه وزارت نفت معتبر و قابل استناد مي‌باشد.


ايجاد محيط ايمن كار از وظايف اصلي مديريت در هر سازمان است. در چنين محيطي است كه مي‌توان انتظار داشت كاركنان در راستاي توليد بهره‌ور تلاش كنند. چنانچه عوامل زيان آور (فيزيكي، شيميايي، مكانيكي، ارگونوميك، رواني و بيولوژيك) در محيط كار در كنار مواردي چون خطرات حريق، انفجار ........  به درستي شناسايي نشوند و راهكارهايي جهت مقابله با آنها لحاظ نگردد، مي‌توانند منشاء حوادث جبران ناپذيري شوند، از اين رو تلاش در راستاي حذف و كاهش خطرات به يكي از اولويتهاي سازمانهاي امروزي تبديل شده است. اما عليرغم تلاشهاي فراواني كه در اين راستا صورت گرفته مي‌گيرد، هيچگاه خطرات به طور كامل حذف نمي‌شوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.
حذف يا كاهش خطرات به طور كلي در سه مرحله (محل ايجاد، مسير انتقال و محل دريافت) صورت مي‌گيرد. تغيير در طراحي تجهيزات و فرآيندها، جايگزيني مواد و روشهاي توليد، حفاظ گذاري و ايزوله كردن تجهيزات و ... از جمله فعاليتها در راستاي مواجهه با خطرات در محيط كار هستند. در اين ميان استفاده از تجهيزات حفاظت فردي به عنوان آخرين عامل كاهندة شدت اثرات حادثه (به دنبال لحاظ نمودن تدابير حفاظتي مختلف) اهميت خاصي دارد. انتخاب صحيح، تجهيزات حفاظتي متناسب با نوع كار، استفاده درست از تجهيزات، مراقبت و نگهداري مناسب از جمله مواردي هستند كه بايد در برنامه‌هاي حفاظتي و پيشگيرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.

توجه:
لازم بذكر است كه قبل از اين راهنماي استفاده از وسايل حفاظت فردي با كد HSE-SF-103(0)-84 ارائه گرديده است كه مندرجات آن بر پايه آئين‌نامه‌هاي وزارت كار استوار بوده و جنبه قانوني دارد لكن مجموعه جديد كه تحت عنوان دستورالعمل كاربرد البسه و تجهيزات حفاظت فردي با كد IN-S-104(0)-85 در اختيار قرار دارد يك مستند داخلي و در مجموعه وزارت نفت معتبر و قابل استناد مي‌باشد.

هدف:
هدف از تهيه اين دستورالعمل، ارائه راهنمائي به منظور انتخاب تجهيزات حفاظت فردي مناسب با توجه به نوع، محل و شرايط محيطي به منظور كاهش اثرات عوامل زيان آور و خطرات موجود در محيط كار، و نيز راحتي افراد و ايجاد نظم و انضباط در تأسيسات مي‌باشد.

دامنه كاربرد:
اين دستورالعمل براي استفاده در كلية زير مجموعه‌هاي وزارت نفت شامل چهار شركت اصلي، شركتهاي فرعي و تابعه و نيز عمليات پيمانكاري تدوين گرديده است.

مراجع:

1.  www.osha.gov/SLTC/personal Protective Equipment/ Index.html
2.  A Short Guide to the Personal Protective Equipment,
http://www.appea.com.au/Publications/docs/HeightSafeGuide.pdf
3.  Personal Protective Equipment Program: http://www.des.umd.edu/os/ppe/ Program.html
http://www.orcbs.msu.edu/chemical programs _ guidelines/ppe _ program4.
5.  Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare Settings:
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ppe.html
6.  Personal Protective Equipment (PPE):http://dir.qld.gov.au/workplace/subjects/ppe/index.htm
7.  OHS Safety guides "High visibility clothing"
http://www.workcover .nsw.gov.au/publications/OHS/ Safety guides/hivisclothing.htm

1385/7/18 سه‌شنبه
..