قوانين و استانداردها
پایان مهلت مصرف آزبست در صنایع (ويژه) 

جناب آقاي دکتر منظم مدير کل دفتر بررسي آلودگي هوا درخصوص لازم الاجراء بودن مصوبه آزبست تاکيد نمود: از تاريخ 2/5/1386 اجراي مصوبه حذف آزبست الزامي بوده و به کليه ادارات کل حفاظت محيط زيست استانها اجراي بدون قيد و شرط مصوبه ابلاغ گرديده است. لازم به ذکر است به هيچ وجه به کارخانجات مصرف کننده اين ماده مهلت ديگري داده نشده و تعطيل نمودن واحدهاي مذکور در دستور کار ادارات کل قرار گرفته است.

در ادامه مي توانيد متن صورتجلسه مرنبط با موضوع فوق را دريافت داريد.1387/12/19 دوشنبه
..
شاخص استاندراد هوا PSI 

شاخص استاندارد آلاينده ها
براي آنکه بتوان شاخص يکنواختي را در سطح ملي براي وضعيت آلودگي هوا بکار برد ، مطالعات زيادي توسط متخصصين صورت گرفته ، تا گزارش روزانه آلودگي هواي يک منطقه بر پايه اطلاعات بدست آمده از شبکه اندازه گيري و بررسي کيفيت هوا با آن بيان گردد . اين شاخص که آن را شاخص استاندارد آلودگي  PSI     مي نامند. براي يک دوره زماني، از لحظه گزارش تا مثلاً 24 ساعت ماقبل آن مي باشد .
اين شاخص وضعيت هواي آلودگي هوا را از نظر بهداشتي يا خطرناک بودن تعيين مي نمايد و براي محاسبه و اعلام آن، سازمانهاي ذيربط بايد از دقيق ترين روشها استفاده نموده و از اطلاعات هواشناسي و توپوگرافي منطقه استفاده نمايد و چنانچه پيش بيني وضعيت آلودگي بايد انجام شود از متخصصان پيش بيني استفاده نمايد . معمولاً منطقه اي که در محدوده جغرافيايي يک ناحيه شهري قرار گرفته به منظور محاسبه گزارش شاخص استاندارد هوا کافي مي باشد .

--------------------------------------------------------------------------------

Pollution Standard Index


شاخص استاندارد آلاينده ها
براي آنکه بتوان شاخص يکنواختي را در سطح ملي براي وضعيت آلودگي هوا بکار برد ، مطالعات زيادي توسط متخصصين صورت گرفته ، تا گزارش روزانه آلودگي هواي يک منطقه بر پايه اطلاعات بدست آمده از شبکه اندازه گيري و بررسي کيفيت هوا با آن بيان گردد . اين شاخص که آن را شاخص استاندارد آلودگي  PSI     مي نامند. براي يک دوره زماني، از لحظه گزارش تا مثلاً 24 ساعت ماقبل آن مي باشد .
اين شاخص وضعيت هواي آلودگي هوا را از نظر بهداشتي يا خطرناک بودن تعيين مي نمايد و براي محاسبه و اعلام آن، سازمانهاي ذيربط بايد از دقيق ترين روشها استفاده نموده و از اطلاعات هواشناسي و توپوگرافي منطقه استفاده نمايد و چنانچه پيش بيني وضعيت آلودگي بايد انجام شود از متخصصان پيش بيني استفاده نمايد . معمولاً منطقه اي که در محدوده جغرافيايي يک ناحيه شهري قرار گرفته به منظور محاسبه گزارش شاخص استاندارد هوا کافي مي باشد .
 


Pollution Standard Index


- گزارش روزانه شاخص استاندارد
گزارش روزانه بايد در برگيرنده اطلاعات زير باشد :
1-     منطقه مورد گزارش
2-     دوره گزارش
3-     آلاينده بحراني
4-     زير شاخص آلاينده بحراني
5-     توصيف شاخص بر اساس جدول شرح ارقام
 
 
 شاخص کيفيت هوا
مقادير شاخص، شرح و رنگ ها
شاخص کيفيت هوا
مقدار عددي
شرح
خوب
50-0
کيفيت هوا رضايت بخش و آلودگي هوا به ميزان کم يا بدون خطر است.
سالم
100-51
کيفيت هوا قابل قبول است، اگرچه براي درصد کمي از افرادي که نسبت به آلودگي هوا حساس هستند ممکن است خطرساز باشد.
ناسالم براي گروههاس حساس
150-101
ممکن است برروي سلامتي تعدادي از گروههاي حساس جامعه اثر داشته باشد. بر عموم مردم اثر گذار نيست.
ناسالم
200-151
ممکن است سلامتي همه افراد را تهديد کند. براي گروههاي حساس به آلودگي خطر جدي تلقي مي شود.
بسيار ناسالم
300-201
هشدار، سلامتي افراد در معرض آسيب جدي قرار دارد.
خطرناک
> 300
شرايط اضطراري، کليه سطوح جامعه در معرض جدي آلودگي هوا قرار دارند.
 
 
 
 
 
 
 
 شاخص استانداد آلاينده
طبقه
خوب
سالم
ناسالم
بسيار ناسالم
خطرناک
مقدار شاخص
50-0
100-51
200-101
300-201
> 300
آلاينده
دامنه غلظت
CO
5/4-0
9-5/4
15-9
30-15
> 30
NO2
--
--
--
62/1
> 2/1
O3 1-hour
006/0
06/012/0
12/020/0
20/040/0
> 40/0
PM 10
50-0
150-50
350-150
420-350
> 420
SO2
03/0-0
14/0-03/0
30/0-14/0
30/060/0
> 60/0
 
 
 آلاينده ها
CO
منوکسيد کربن
قسمت در ميليون
NO2
دي اکسيد نيتروژن
قسمت در ميليون
O3 1-hour
ازن (متوسط غلظت 1 ساعته)
Lj,parts per million
O3 8-hour
ازن (متوسط غلظت 8 ساعته)
قسمت در ميليون
PM 10
ذرات معلق (ذرات کمتر از 10 ميکرومتر)
ميکروگرم بر متر مکعب
SO2
دي اکسيد گوگرد
قسمت در ميليون
 
1387/3/27 دوشنبه
..
استاندارد كيفيت هوا 
شرط اول حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آلودگي ها و تخريب هاي ناشي از فعاليت انسان ها داشتن تعريف مشخص و شفاف از آلودگي و تخريب است. بايد زبان مشترکي براي بيان خسارات وارده به محيط داشت. بديهي است که بسياري از فعاليت هاي عمراني و توسعه اي ، به طور اجتناب ناپذيري با آلودگي و تخريب محيط زيست همراه است و در عمده موارد نمي توان اين آثار منفي را حذف کرد اما مي توان آن را به حداقل رساند. در حال حاضر ايجاد بزرگراه ، ساخت سد يا استخراج معدن ، بدون تخريب طبيعت ممکن نبوده و بهره برداري از کارخانه سيمان ، نيروگاه و يا خودرو بدون انتشار آلودگي امکان پذير نشده است. بنابر اين بايد به منظور مشخص کردن حدود آلودگي مجاز استانداردهايي تدوين گردد. اين استانداردها به دو گروه تقسيم مي شود اول استانداردهاي محيط پاک که نشان مي دهد مثلاً آنچه هواي پاک گفته مي شود تا چه حد مي تواند آلوده باشد و يا آب پاک تا چه حدودي مي تواند آلودگي داشته باشد.
گروه دوم استانداردهاي آلودگي ، مربوط به خروجي منابع آلوده کننده است . اين استاندارد نشان مي دهد که منابع آلودگي از قبيل کارخانجات ، اگزوز خودروها و غيره تا چه حدي مي توانند آلوده کننده باشند.
اگرچه اين مجموعه، عمده استانداردهاي مورد نياز را پوشش مي دهد، اما داراي نواقص و کمبودهايي نيز مي باشد، همچنين بعضي از استانداردها و ضوابط آن نيز نياز به بازنگري دارد. يکي از نکات عمده در مورد استانداردهاي آلودگي بيان شده در اين مجموعه ، توجه به غلظت آلودگي نشان مي دهد ميزان آلودگي در حجم معيني از آب يا هوا چقدر است اما نشان نمي دهد که اين ميزان آلودگي متناسب با توان پذيرش محيط پذيرنده است يا خير. البته سطح تکنولوژي موجود و قابل دسترس نيز در اين استاندارد مي بايست مدنظر قرار گيرد. لذا اگر فرايند توليدي بيش از حد مطلوب آب مصرف کند مي تواند بار آلودگي بالا اما غلظت آلودگي کمتري را نشان دهد . بعضي از استانداردها بايد بازنگري شده و بر اساس توان پذيرش محيط هاي پذيرنده ، تکنولوژي موجود و تکنولوژي قابل دسترس و بر مبناي بار آلودگي تدوين گردد.
البته تدوين استاندارد بر اساس بار آلودگي نمي تواند عموميت داشته باشد و بايد باتوجه به توان محيط پذيرنده ، نوع و ظرفيت فرايندو عوامل متعدد ديگر تعيين گردد و اندازه گيري بارآلودگي نيز به سادگي اندازه گيري غلظت آلودگي نخواهد بود. با اين وصف ، در نظر است که براي بعضي از واحدهاي صنعتي به صورت نمونه استاندارد بار آلودگي تدوين گردد.

شرط اول حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آلودگي ها و تخريب هاي ناشي از فعاليت انسان ها داشتن تعريف مشخص و شفاف از آلودگي و تخريب است. بايد زبان مشترکي براي بيان خسارات وارده به محيط داشت. بديهي است که بسياري از فعاليت هاي عمراني و توسعه اي ، به طور اجتناب ناپذيري با آلودگي و تخريب محيط زيست همراه است و در عمده موارد نمي توان اين آثار منفي را حذف کرد اما مي توان آن را به حداقل رساند. در حال حاضر ايجاد بزرگراه ، ساخت سد يا استخراج معدن ، بدون تخريب طبيعت ممکن نبوده و بهره برداري از کارخانه سيمان ، نيروگاه و يا خودرو بدون انتشار آلودگي امکان پذير نشده است. بنابر اين بايد به منظور مشخص کردن حدود آلودگي مجاز استانداردهايي تدوين گردد. اين استانداردها به دو گروه تقسيم مي شود اول استانداردهاي محيط پاک که نشان مي دهد مثلاً آنچه هواي پاک گفته مي شود تا چه حد مي تواند آلوده باشد و يا آب پاک تا چه حدودي مي تواند آلودگي داشته باشد.
گروه دوم استانداردهاي آلودگي ، مربوط به خروجي منابع آلوده کننده است . اين استاندارد نشان مي دهد که منابع آلودگي از قبيل کارخانجات ، اگزوز خودروها و غيره تا چه حدي مي توانند آلوده کننده باشند.
اگرچه اين مجموعه، عمده استانداردهاي مورد نياز را پوشش مي دهد، اما داراي نواقص و کمبودهايي نيز مي باشد، همچنين بعضي از استانداردها و ضوابط آن نيز نياز به بازنگري دارد. يکي از نکات عمده در مورد استانداردهاي آلودگي بيان شده در اين مجموعه ، توجه به غلظت آلودگي نشان مي دهد ميزان آلودگي در حجم معيني از آب يا هوا چقدر است اما نشان نمي دهد که اين ميزان آلودگي متناسب با توان پذيرش محيط پذيرنده است يا خير. البته سطح تکنولوژي موجود و قابل دسترس نيز در اين استاندارد مي بايست مدنظر قرار گيرد. لذا اگر فرايند توليدي بيش از حد مطلوب آب مصرف کند مي تواند بار آلودگي بالا اما غلظت آلودگي کمتري را نشان دهد . بعضي از استانداردها بايد بازنگري شده و بر اساس توان پذيرش محيط هاي پذيرنده ، تکنولوژي موجود و تکنولوژي قابل دسترس و بر مبناي بار آلودگي تدوين گردد.
البته تدوين استاندارد بر اساس بار آلودگي نمي تواند عموميت داشته باشد و بايد باتوجه به توان محيط پذيرنده ، نوع و ظرفيت فرايندو عوامل متعدد ديگر تعيين گردد و اندازه گيري بارآلودگي نيز به سادگي اندازه گيري غلظت آلودگي نخواهد بود. با اين وصف ، در نظر است که براي بعضي از واحدهاي صنعتي به صورت نمونه استاندارد بار آلودگي تدوين گردد.

الف- استانداردهاي كيفيت هوا
 
-          استاندارد هواي آزاد  (مصوب 20/9/1373)
 
استانداردهاي هواي پاك
 
استاندارد اوليه
استاندارد ثانويه
نوع آلاينده
ميکروگرم در مترمکعب
ppm
ميکروگرم در مترمکعب
ppm
منوکسيد کربن
Pحداکثر غلظت 8 ساعته
10000
9
10000
9
Pحداکثر غلظت 1 ساعته
40000
35
40000
35
دي اکسيد گوگرد
P      معدل ساليانه
80
03/0
60
02/0
P      حداکثر غلظت 24 ساعته
365
14/0
260
1/0
P      حداکثر غلظت 3 ساعته
 
 
1300
5/0
هيدروکربن ها بجز متان
P      حداکثرغلظت3 ساعته(6-9)صبح
160
24/0
160
24/0
دي اکسيد نيتروژن
P      متوسط غلظت سالانه
100
05/0
100
05/0
ذرات معلق
P       معدل ساليانه
75
 
60
 
P       حداکثر غلظت 24 ساعته
260
 
150
 
اکسيدهاي فتوشيميايي
P      حداکثر غلظت 1 ساعته
160
08/0
160
08/0
 
 
-         استاندارد هيدروكربن ها (مصوب 28/8/1379)
  
 حداکثر مجاز با فلوي جرمي بيشتر از 1/0 کيلوگرم در ساعت ، 20 ميلي گرم در مترمکعب
 
1-
استالدئيد
2-
آکرولين
3-
اسيد فرميک
4-
اسيد اتيلن
5-
آئيلين
6-
بنزين
7-
اسيد بوتيريک
8-
اسيد دکانوئيک
9-
اسيد هگزانوئيک
10-
دي اتيل آمين
11-
اسيد اکتانوئيک
12-
دي متيل آمين
13-
دي نيتروبنزين
14-
فرمالدئيد
15-
فورفورال
16-
کرزول
17-
منواتيل آمين
18-
منومتيل آمين
19-
منونيتروبنزين
20-
اسيد هپتانوئيک
21-
اسيد پروپيونيک
22-
پيريدين
23-
تيوفنل
24-
تري اتيل آمين
25-
تري متيل آمين
26-
اسيد واتريک يا پنتانوئيک
27-
مرکاپتان
28-
تيواتر
29-
فنـل
 
 
 
 حداکثر مجاز با فلوي جرمي بيشتر از 3/0 کيلوگرم در ساعت ، 150 ميلي گرم در مترمکعب
1-
اسيدآکريليک و مشتقات آن
2-
اتيل بنزين
3-
آميل استات
4-
آميل الکل و ايزومرهاي آن
5-
ايزوبوتانول
6-
بونانول نرمال
7-
بوتيل استات نرمال
8-
کلروفرم
9-
سيکلوهگزانول
10-
دي استون الکل
11-
دي کلرو اتان
12-
اتيل دي کلرايد
13-
ارتودي کلروبنزين
14-
دي متيل فرمالدئيد
15-
دي اکسان
16-
اسيد استيک
17-
متيل استات
18-
اتيل استات
19-
منوکلروبنزين
20-
نفتالين
21-
کلرواتيل
22-
سولفيد کربن
23-
وينيل بنزين يا استيرول
24-
تتراکلريد کربن
25-
تتراهيدروفوران
26-
تتراهيدرونفتالين
27-
تولوئن
28-
دي کلرواتيلن
29-
تري کلرواتيلن
30-
وينيل استات
31-
گزيلن (دي متيل بنزين)
32-
متيل ايزوبوتيل
33-
متيل گليکول
34-
متيل سيکلو هگزانون
35-
کلريد متيلن
 
 حداکثر مجاز با فلوي جرمي بيشتر از 6/0 کيلوگرم در ساعت ، 300 ميلي گرم در مترمکعب
 
1-
استون
2-
اتيل استات
3-
اتيل گليکول
4-
سيکلو هگزان
5-
دي اتيل اتر
6-
هپتال نرمال
7-
هگزان نرمال
8-
متانول
 
1387/3/27 دوشنبه
..
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند 
..
قانون مديريت پسماند 
..
جرايم زيست محيطي و نحوه محاسبه 
..
ضوابط و استانداردهاي سازمان محيط  

از آنجاييكه رعايت استاندرادها و ضوابط زيست محيطي نيازمند آگاهي از استانداردهاي موجود مي باشد و با توجه به سياستهاي كلان HSE شركت ملي گاز در پاسداشت محيط زيست، واحد حفاظت محيط زيست HSE ستاد شركت ملي گاز ايران اقدام به تهيه و در اختيار گذاردن نسخه الكترونيك كتاب ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي ايران در زمينه محيط زيست انساني براي استفاده شركتهاي تابعه گاز و همچنين خارج از بدنه صنعت گاز نموده است.

اميد است اين تلاش كوچك مورد اقبال دوستداران محيط زيست اين سرزمين باشد.

password براي استفاده از اين نسخه الكترونيك nigchse مي باشد.

 


1387/2/17 سه‌شنبه
..