دستورالعملها
پرسشنامه واحد هاي صنعتي متقاضي صنعت سبز در سال 1388 و دستورالعمل انتخاب صنايع سبز و واحدهاي برگزيده صنايع سبز 
قابل توجه شركتهاي پالايش گاز و ذخيره سازي
1388/9/10 سه‌شنبه
 
..
پرسشنامه واحد هاي خدماتي متقاضي خدمات سبز در سال1388 و دستورالعمل انتخاب واحدهاي خدماتي سبز و واحدهاي برگزيده خدمات سبز 
قابل توجه مناطق عمليات انتقال گاز و شركتهاي گاز استاني
1388/9/10 سه‌شنبه
 
..
دستورالعمل بو زدايي از بشكه هاي خالي ماده بودار كننده گاز طبيعي (نسخه مصوب) 
..
دستورالعمل خود اظهاري در پايش 

دستورالعمل خود اظهاري در پايش مصوب 1384/3/31 شوراي معاونين و موضوع بند الف ماده 61 قاون برنامه چهرم توسعه در ذيل قابل دريافت و استفاده است.1387/12/18 يكشنبه
..
كد ملي زيست محيطي 

اعتبار كد ملي زيست محيطي از تاريخ صدور آن حداكثر 1 سال است كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست صادر مي شود و در صورت برقراري شرايط اعطاء كد همه ساله از . . .


اعتبار كد ملي از تاريخ صدور آن حداكثر 1 سال است كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست صادر مي شود و در صورت برقراري شرايط اعطاء كد همه ساله از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست ذيربط قابل تمديد خواهد بود.

مدارك مورد نياز :

1-تصوير گواهينامه ايزو 14000 داراي اعتبار .

2-برنامه كامل مديريت زيست محيطي واحد شامل فهرست جنبه هاي زيست محيطي ، فهرست تمهيدات و برنامه هاي كاهش و حذف معضلات زيست محيطي واحد و برنامه زمانبندي به استاندارد رساندن خروجيهاي كارخانه (هوا، پسآب ، پسماند).

3-تصوير مستندات تهيه شده براي اخذ گواهينامه ايزو 14000 در زمينه آخرين آزمايشات انجام شده روي آلاينده هاي خروجي واحد

4-تصوير آخرين گزارش مميزي واحد .

5- تأييد واحد محيط زيست HSE ستاد


مزاياي كد ملي :

1-در واحد صنعتي كه موفق به اخذ كد ملي گردد در سال اول بعنوان صنعت سبز و در صورت احراز شرايط ، صنعت برگزيده سبز انتخاب خواهد شد.

2-ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها مجازند حسب شرايط و ميزان التزام واحدهاي دارنده گواهينامه كد ملي به برنامه مديريت زيست محيطي مربوطه ، جرائم زيست محيطي احتمالي اينگونه واحدها را مطابق ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه سوم (تنفيذي در ماده 20 برنامه چهارم) بين 20 الي 90 % مشمول تخفيف جريمه قرار دهند.

3-ادارات كل حفاظت محيط زيست مي توانند بدهي واحدهاي دارنده كد ملي ( از بابت جرائم آلودگي ) را حداكثر تا 12 قسط مساوي تقسيم نمايند و مجوز تقسيط با امضاي رياست سازمان مي بايد لحاظ گردد.

4-واحد دارنده كد ملي تا زمان تاريخ انقضاي كد نيازي به ارائه گزارش خود اظهاري نداشته و اسناد و مدارك ارائه شده براي كد ملي بعنوان گزارش خود اظهاري تلقي مي گردد.


دستورالعمل در ادامه قابل دريافت است. پسورد جهت استفاده و بازكردن فايل nigchse ميباشد.


1387/12/18 يكشنبه
..
دستورالعمل اندازه گيري و ثبت پارامتر ها در تصفيه خانه هاي فاضلاب و پردازش آن 
..
انبارش، حمل و مصرف مواد بودار كننده (مركاپتانها) 
..
دستورالعمل تهيه ارزيابي زيست محيطي اجراي خطوط لوله نفت و گاز (180 صفحه اي-جديد) 
..
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه در وزارت نفت 
..
نگهداري و ذخيره سازي پسماندهاي ويژه 
..
حمل و نقل پسماندهاي ويژه 
..
دستورالعمل HSE پيمانكاران 

مجموعه HSE پيمانكاران با بهره گيري از مراجع معتبر داخلي و خارجي، تجربيات شركتهاي پيشرو در صنايع نفت، گازو پتروشيمي و نيز شرايط خاص كار در زيرمجموعه هاي وزارت نفت تهيه شده و پس از بررسي ها و ارزيابي هاي كارشناسي در به تأييد اداره كل بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت رسيده است.

اجراي اين دستورالعمل پس از ابلاغ، در كليه زير مجموعه هاي صنعت نفت الزامي است و مسئولين شركت طرف قرارداد (كارفرما) موظفند در زمان اخذ قرارداد يك نسخه از اين دستورالعمل را جهت اجرا به پيمانكار ابلاغ نمايند.

لازم بذكر است كه اين دستورالعمل مكمل دستوالعملهاي ايمني و حفاظت قانون كار مي باشد . پيمانكار موظف است مواردي از قانون كار كه در اين دستورالعمل نيامده است را نيز به مورد اجرا درآورد.


1387/2/17 سه‌شنبه
..