ارتباط با بهداشت صنعتي گاز
تماس با واحد بهداشت 


آدرس: تهران، بلوار كريم خان زند، خيابان آبان جنوبي، نبش سپند، ساختمان مركزي شركت ملي گاز ايران
 طبقه 12 – واحد بهداشت
                        
صندوق پستي: 4533-15875 و 4694-11365  فاكس: 84877549

امير غفاري
سمت: رئيس بهداشت صنعتي/كار
تلفن: 84877857
خانم افسر نافع
سمت: كارشناس ارشد بهداشت صنعتي/كار
تلفن: 84877854
خانم معصومه جزء كنعاني
سمت: كارشناس ارشد بهداشت صنعتي/كار
تلفن: 84877853


به منظور تماس با واحد بهداشت شركت ملي گاز و ارائه اطلاعات و پيشنهادات با آدرس پست الكترونيكي ذيل مكاتبه نماييد:.
h_hsenigc@yahoo.com


1387/2/29 يكشنبه
..