معرفي
واحد بهداشت شركت ملي گاز 

همگام با شكل گيري مديريت HSE شركت ملي گاز ايران، واحد بهداشت نيز به عنوان يكي از بخش هاي اين مديريت فعاليت خود را آغاز كرد. مسئوليت اين بخش به عنوان يك واحد ستادي، برنامه ريزي، نظارت، كنترل و هماهنگي واحدهاي بهداشت شركت هاي تابعه مي باشد.
همكاران اين واحد در حال حاضر به قرار زير مي باشند:


           

                امير غفاري
   سمت: رئيس بهداشت صنعتي/كار
              خانم افسر نافع
 سمت: كارشناس ارشد بهداشت صنعتي/كار 


خانم معصومه جزء كنعاني
سمت: كارشناس ارشد بهداشت صنعتي/كار


1387/2/29 يكشنبه
..