ايمني
فرمهاي گزارش حوادث ماهيانه 

فرمهاي تكميل شده حوادث پرسنلي، آتش سوزي و موتوري ماهيانه مي بايست بهمراه تاييديه مدير عامل مربوطه به دفتر مديريت HSE شركت ملي گاز بشماره فكس 84877549تا پنجم ماه بعد ارسال گردد و بعد از اين تاريخ ترتيب اثر داده نخواهد شد.در خصوص شركتهاي گاز استاني فرمهاي حوادث شبكه اي و مصرف كنندگان گاز طبيعي نيز علاوه بر فرم هاي ذكر شده بايستي بهمراه آنان ارسال گردد.ضمناً در صورت تاييديه مديريت عامل شركت مربوطه همكاران محترم HSE مي توانند به  ايميل hsenigc@yahoo.com  موارد فوق را ارسال نمايند.لازم بذكر است شركتهايي كه حادثه اي در ماه نداشتند مي توانند طي نامه اي از طرف مديريت عامل با ذكر تعداد نفرات رسمي وغير رسمي وهمچنين نفر ساعت بدون حادثه، به اينكه حادثه اي در ماه نداشته اند اشاره نموده و از ارسال فرمهاي خالي خوداري نمايند. در ادامه مي توانيد فايل اين فرمها را دريافت نماييد.

HSE شركت ملي گاز ايران


1390/2/19 دوشنبه
..
گزارش عملكرد سه ماهه ايمني 

فرمهاي گزارشات عملكرد سه ماهه ( فصلي) واحدهاي ايمني مناطق عملياتي، شركتهاي پالايشي،مهندسي و توسعه،بازرگاني گاز و همچنين گازهاي استاني در ادامه مي باشد


1390/2/18 يكشنبه
..
فرم گزارش فوري حوادث مهم بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) 

 فرم حوادث مهم بهداشتي،ايمني و زيست محيطيبايستي حداكثر تا 3 ساعت پس از وقوع و يا تشخيص حادثه توسط رئيس  HSE شركت/ منطقه/ طرح مربوطه تهيه و تكميل گردد . سپس به دفتر وزير محترم نفت به شماره  نمابر 88939304 و دفتر مدير كل محترم HSE وزارت نفت به شماره نمابر 88808856 و دفتر مدير محترم HSE شركت ملي گازبه شماره نمابر 84877549 ارسال گردد.

در ادامه ميتوانيد فايل اين فرم  و دستورالعملي كه حوادث مهم بهداشتي،ايمني و زيست محيطي تعريف و مشخص گرديده اند را دريافت نماييد


1390/2/18 يكشنبه
..