معرفي نرم افزار و سايت
سايتهاي مرتبط 

دانشگاه علوم پزشكي ايران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه صنعتي اميركبير http://www.aut.ac.ir
دانشگاه صنعتي شريف http://www.sharif.ir
دانشگاه آكسفورد http://www.ox.ac.uk
دانشگاه ميشيگان http://www.msu.edu
دانشگاه هاروارد (آمريكا) http://www.havard.edu
سايت ملي ايران http://www.iran.ir
انجمن نظام مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست http://www.hseforum.com
مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي http://www.npchse.net
مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران http://www.hse.niordc.ir

سايت هاي بهداشت ، ايمني و محيط زيست جهت دانلود كتب الكترونيكي 
سايت علمي مقالات ايران  http://www.articles.ir
مقالات علمي تخصصي صنعت نفت  http://www.nafttimes.com/articles


1387/4/4 سه‌شنبه
..