سمينار
سمينار بوسنجي 

سمينار معرفي و آشنايي بادستگاههای بوسنج جدید ODOR-handy Plus با امکانات وسیع تر و کاربرد آسانتر در پي دستگاههای بوسنج ODOR – handy از کمپانی Axel – Semrau در بازار ایران  سه شنبه 28 تیرماه 1390 ازساعت  30/9 لغایت 30/13   درهتل لاله – تهران از طرف کمپانی Axel-Semrau به نمایندگی شرکت کنترل فرآیند ابزار دقیق برگزار می گردد. علاقمندان و كارشناسان جهت شركت در اين كنفرانس مي توانند به آدرس الكترونيكي ذيل مراجعه نماييد.

http://www.control-farayand.com/fa

 


1390/4/19 يكشنبه
..
اولين كنفرانس مديريت پسماند و بازيابي انرژي در صنعت نفت 

زمان برگزاري کنفرانس: نيمه اول شهريور ماه 1390- تهران

آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات30/2/1390

اعلام نتايج 15/3/1390

آخرين مهلت ارسال متن کامل مقالات 15/4/1390

اعلام نتايج 5/5/1390

آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس 15/5/1390

اعلام برنامه نهايي کنفرانس 30/5/1390 

آخرين مهلت ثبت نام در نمايشگاه جنبي 15/5/1390 

جهت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.wmrc.ir مراجعه فرماييد

محورهاي كنفرانس عبارتند از:...


اقتصاد و سرمايه گذاري

1. تبديل پسماند به سرمايه، "ابتکارات و نوآوري ها"
2. پسماند در چشم انداز کنوني اقتصاد کشور
3. چشم انداز موسسه هاي مالي و شرکت هاي خصوصي در زمينه پسماند
4. مديريت پسماند و هزينه ها: با نگاه ويژه به صرفه اقتصادي پروژه ها
5. ارائه مدل علمي براي محاسبه هزينه پروژه هاي مديريت پسماند
6. مديريت پسماند، بازيافت مواد و درآمدهاي اقتصادي
7. بازيافت سرمايه و تجاري سازي مديريت پسماند
8. سياست ها، سرمايه گذاري ها، پروژه ها و قوانين مربوط با مديريت پسماند
9. محرک هاي اقتصادي و مديريت پسماند

مديريت، توسعه و آمار
10. مديريت پسماند در چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
11. نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش در زمينه مديريت پسماند
12. مديريت پسماند در قالب يک برنامه بلند مدت هدف دار
13. سازمان هاي R&D و مديريت پسماند
14. در نظر گرفتن مديريت پسماند به عنوان يکي از اجزاي اصلي پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
15. استراتژي هاي کاهش بهينه پسماند: به حداقل رساندن پسماندها در فرآيند توليد و مصرف
16. اهميت مديريت پايدار و بهينه پسماند در عملکرد صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
17. مديريت پسماند (پسماندهاي جامد، پسماندهاي تخريب و ساختاري، پسماندهاي صنعتي، پسماندهاي مخصوص صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، پسماندهاي خطرناک، پساب ها، سيستم هاي بازيافت)
18. سياست ها، سرمايه گذاري ها، پروژه ها و قوانين مربوط با مديريت پسماند
19. مديريت پساب ها و صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
20. استراتژي ها و برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت مديريت پسماند در چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران
21. پيامدهاي پذيرش و نظارت بر کنترل و مانيتورينگ پسماندها، ريسک يا منفعت؟
22. روش هاي نوين اندازه گيري و تحليل پسماند (اندازه ها و شاخص ها، تحليل چند معياري، هزينه ها، تحليل اگزجي و …)
23. سياست هاي انتقال (انتقال زير زميني، مديريت ترافيک، مديريت انتقال، مديريت مدل ها، سوخت هاي ديگر، و …)
24. مديريت انتقال (مدل سازي، بهينه سازي، سيستم هاي متحرک، GPS و ...)
25. انتقال تکنولوژي و توسعه (بازارهاي جديد، کشورهاي در حال توسعه، کشورهاي تازه توسعه يافته، فرصت هاي جديد)
26. تعاون براي توسعه (مکانيسم هاي همکاري هاي بين المللي براي توسعه و بازيابي انرژي، مکانيسم هاي همکاري هاي داخلي، توسعه سبز، مکانيسم هاي همکاري هاي بين المللي و انتقال دانش در زمينه مديريت پسماند و پساب ها)

سياست ها، حقوق و قوانين
27. قوانين موجود در زمينه پسماند: محدوديت يا فرصت؟
28. تاثير سياست هاي کلان دولت و قوانين موجود روي سرمايه گذاري خصوصي در اين زمينه
29. سياست ها، سرمايه گذاري ها، پروژه ها و قوانين مربوط با مديريت پسماند
30. توجه به قانونگذاري در حيطه مديريت پسماند

نفت و صنايع مرتبط
31. پسماندهاي نفتي و صنعتي: تبديل، تجزيه، بازيافت يا دور ريز
32. صنعت پتروشيمي و پسماند: رابطه يا تضاد؟
33. نقش تجهيزات و پيشرفت هاي صنعتي بر روي مديريت پسماند
34. طرح ها و پروژه هاي صنعتي مکمل و پسماندهاي شرکت ملي پالايش و پخش
35. مديريت صحيح پساب هاي صنايع نفت و گاز
36. مديريت پسماند و صنعت حفاري (جداسازي گل حفاري از کنده هاي حفاري، بکارگيري پروژه هاي خاص در کاهش توليد پسماند هاي حفاري، بکارگيري گل و افزودني هايي که اثرات نامطلوب کمتري بر محيط زيست دارند، استفاده مجدد از پسماندهاي حفاري، دفع در جا- گودال ها و مکان هاي دفع پسماند-، زيست ترميمي، تخليه پسماند به آب هاي جاري، آب بکارگرفته شده در فازهاي مختلف حفاري، تجهيزات دفع بصرفه از نظر اقتصادي، تزريق پسماندهاي حفاري به چاه ها، دفع پسماندها در حفره هاي نمکي)
37. مديريت پسماند و پالايشگاه ها (گازها، پساب، زائدات و ... )
38. بهينه سازي فرآيند هاي دفع، تبديل و کاهش پسماند در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
پيامدهاي پذيرش و نظارت بر کنترل و مانيتورينگ پسماند ها، ريسک يا منفعت؟
39. کربن: بازيابي، ذخيره و دفع (احتراق اکسي- سوخت ها، بازيابي پيش از احتراق، بازيابي پس از احتراق، انتقال 2CO، بازيافت بهينه گازها، ذخيره)
40. بيوسوخت و بيو پالايش (بيوديزل، بيو اتانول، بيو سوخت هاي ثانويه، جذب ناهوازي، PTL، بيو پالايش، وسايل نقليه، تاسيسات زير بنايي، مدل سازي احتراق)
41. ذخيره سازي (ذخيره سازي گاز، ذخيره سازي نفت، ذخيره سازي فرآورده ها، ذخيره سازي مواد پالايشگاهي و پتروشيمي، ذخيره سازي گرما، ذخيره سازي هيدروژن، ذخيره سازي نيروي حاصل از آب، ذخيره سازي هواي فشرده، باتري، ذخيره سازي آب، ذخيره سازي بيوسوخت ها، مدل سازي بهينه ذخيره سازي، مکانيسم هاي مالي و اقتصادي ذخيره سازي، به حداکثر رساندن ذخاير تجديد پذير، شبکه هاي انرژي هوشمند)
42. سازه هاي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش (سازه هاي ميرا، سازه هاي هوشمند، سازه هاي سبز، استاندارد هاي سازه، گرمايش، تهويه، تبريد، ايزوله سازي و عايق کاري، تجديد پذيري پمپ هاي گرمايي، ذخيره سازي)
43. مديريت پسماند و حفظ ذخاير هيدروکربني

آب و پساب
44. سياست هاي آب (مديريت آب، مديريت پساب، استفاده مجدد از آب، بهاي آب، روش ها، سلامت آب، استانداردها)
45. منابع آب (سطحي، زير زميني، نمک زدايي و غيره)

انرژي، بهره وري و بازيابي
46. انرژي هاي تجديدپذير: جهت گيري آينده
47. سوخت هاي جديد و زندگي بهتر
48. تکنولوژي هاي تبديل پسماند به انرژي
49. روش هاي نوين بازيافت، دفع و کاهش پسماندها
50. روش هاي نوين دفع و بازيابي گرمايي پسماند
51. سياست هاي انرژي (امنيت ذخاير، کاهش آلودگي جوي و محيط زيست، ذخاير انرژي تجديدپذير، بازده انرژي، بازار کار، گواهينامه سبز)
52. چرخه عمر پسماندها و قابليت بازيابي طبيعي
53. پروژه هاي انرژي (پروژه هاي نيرو، شبکه هاي انرژي هوشمند، پروژه هاي گاز طبيعي، انرژي هاي تجديد پذير، توسعه ابزارها)
54. منابع تجديدپذير انرژي (جنگل ها و زيست توده ها، بيوسوخت ها، بيوگازها، آب، باد، خورشيد، زمين گرمايي، اقيانوس ها)
55. منابع اصلي انرژي (نفت، گاز، زغال سنگ، اورانيوم، توريوم و ...)
56. سيستم هاي تجديدپذير توليد الکتريسيته (زيست توده ها، بيوسوخت ها، بيوگازها، آب، باد، فوتو ولتاک، خورشيدي، زمين گرمايي)
57. مقايسه پسماندهاي پروژه هاي فسيلي با پسماند هاي هسته اي، الکتريکي و ديگر منابع انرژي (از توليد تا مصرف)
58. سيستم هاي تبديل انرژي پايدار و پيشرفته (سلول هاي سوختي، ترموالکتريک، ترمونيک و اورگانيک)
59. سيستم هاي گرمايي تجديدپذير (زيست توده ها، بيوسوخت ها، بيوگازها، انرژي خورشيدي، زمين گرمايي، پمپ هاي گرمايي)
60. سوخت هاي ديگر (DME، CNG، LPG، ذخاير، فرآورده هاي ديگر، وسايل نقليه، تاسيسات زير بنايي)
61. پسماندها (تبديل به کود، سوزاندن، دفع در گورستان زباله، جذاب ناهوازي، تبديل به گاز، تصفيه مکانيکي- بيولوژيکي، تصفيه مکانيکي- گرمايي، دفع پسماند هاي پلاسما، پيروليز، بازيافت)
62. انرژي از پسماند (سوزاندن، RDF، دفن و بازيابي گاز، صنعت سيمان، لاستيک، مدلسازي احتراق)
63. سيستم هاي همزاد (گرما و نيرو، آب و نيرو، بيوسوخت ها و نيرو، انتقال و انرژي، پسماند و انرژي)
64. بازده انرژي (صنعت نفت و گاز، شبکه هاي هوشمند، مديريت انرژي، صنعت پتروشيمي و پالايش و پخش)
65. بازارهاي انرژي (ليبراسيون، قانون گذاري و تنظيم، ذخيره سازي، بازارهاي خارجي، بازار هاي جديد، مدلسازي)

محيط زيست و ساير
66. علوم بيولوژيک و پسماندهاي هيدروکربني
67. مديريت پسماند و محيط زيست
68. مديريت پسماند و الگوي صحيح مصرف
69. مديريت پسماند و آلودگي هاي جوي- محيطي
70. تکنولوژي هاي نوين دفع پسماندها
71. روش ها و تکنولوژي هاي نوين اصلاح الگو در مديريت پسماند و آلودگي (آلودگي هاي زيست محيطي، فلزات سنگين، فرآورده هاي نفتي و کاني ها)
72. سياست هاي محيطي (مديريت پسماند، مديريت پساب، اثرات جوي، سياست هاي آلودگي هوا، سياست هاي آلودگي آب، مديريت مکاني، مديريت زيست توده)
73. مدلسازي آلودگي (مدل هاي CFD، گسترش آلودگي هوا، گسترش آلودگي آب، مدلسازي احتراق)
74. تکنولوژي هاي نوين دفع پسماند (پروژه هاي دفن، زونينگ، انتقال، جابجايي و مدلسازي)
1390/2/4 يكشنبه
..
سمينار آموزشي لزوم استقرار HSE  

نخستين سميناريكروزه آموزشي لزوم استقرار HSE با حضور اساتيد خارجي و مديران و رؤساي شركت ملي گاز مورخ 23/11/89 در ساختمان مركزي گاز برگزار مي گردد. از كليه متخصصين و كارشناسان حوزه ايمني بهداشت محيط زيست شركت ملي گاز دعوت مي گردد تا  با حضور و قدوم سبزخود در اين سمينار گرما بخش اين محفل باشند.

واحد آموزش و اريابي عملكرد HSEشركت ملي گاز ايران

1389/11/16 شنبه
..
سمينار فن آوريهاي زيست محيطي و بازيافت پسماندهاي نفتي 
قابل توجه شاغلين HSE شركت ها/مناطق عملياتي تابعه گاز

سمينار يكروزه فن آوريهاي زيست محيطي و بازيافت پسماندهاي نفتي توسط اداره كل HSE وزارت نفت با همكاري شركت MNCمورخ 26/11/89 در سالن شهيد بهشتي ساختمان مركزي وزارت نفت - طبقه همكف از ساعت 30/8 صبح لغايت 30/12 بر گزار مي گردد.

در صورت تمايل جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشترتا تاريخ 2/11/89 با جناب آقاي مهندس معتمدي مهر (واحد محيط زيست ستاد) شماره 84877829 تماس حاصل فرماييد.

واحد آموزش و ارزيابي عملكرد HSE شركت ملي گاز


1389/10/22 چهارشنبه
..
سمينار آموزش ايمني بمنظور پيشگيري از مرگهاي خاموش ناشي از گازco - تهران دوم ديماه 1389 

 اولين سمينار آموزشي جامعه ايمن با هدف پيشگيري از مرگهاي خاموش ناشي از گاز منواكسيد كربن با حضور 500 نفر از نصابان و تعميركاران لوازم گازسوز تهران دوم ديماه برگزار مي شود.

اين سمينار با حمايت و مشاركت شهرداري تهران، کميته راهبري جامعه ايمن منطقه 15 و دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب، مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزارت بهداشت، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران، شركت ملي گاز ايران، انجمن صنايع لوازم خانگي ايران و اتحاديه تعميركاران وسايل گازسوز در محل مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران ( واقع در : سه راه افسريه- بلوار مشريه - بلوار بوعلي شرقي) برگزار مي شود.

ادامه متن...


 اولين سمينار آموزشي جامعه ايمن با هدف پيشگيري از مرگهاي خاموش ناشي از گاز منواكسيد كربن با حضور 500 نفر از نصابان و تعميركاران لوازم گازسوز تهران دوم ديماه برگزار مي شود.

اين سمينار با حمايت و مشاركت شهرداري تهران، کميته راهبري جامعه ايمن منطقه 15 و دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب، مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزارت بهداشت، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران، شركت ملي گاز ايران، انجمن صنايع لوازم خانگي ايران و اتحاديه تعميركاران وسايل گازسوز در محل مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران برگزار مي شود.

بر اساس تحليل ها و نظرات كارشناسان،‌ ريشه حداقل 80%‌ حوادث به عامل ساختمان و غير ايمن بودن آنها در زمينه طراحي و اجراي صحيح و مناسب دودكش ها و تهويه و جريان هواي تازه به داخل واحدهاي مسكوني برمي گردد كه درصورت نصب و بكارگيري غير ايمن لوازم گرمايشي، خطر گازگرفتگي و مرگ خاموش، تهديد جدي براي ساكنين ساختمان خواهد بود.

با توجه به اينكه نصابان و تعميركاران لوازم و سيستم هاي گرمايشي ساختمان ها يكي از حلقه هاي تكميل كننده و در واقع آخرين حلقه موثر در ايمني شهروندان در مقابل مرگهاي خاموش بجز خود شهروندان هستند، با آگاه سازي و توانمندسازي و از طريق ايفاي نقش موثر آنها مي توانيم جلوي بروز بسياري از حوادث تلخ گازگرفتگي و مرگ خاموش ناشي از گاز منواكسيد كربن را بگيريم. از اين رو اين سمينار با دعوت از گروه بزرگي از نصابان، تعميركاران و كمك سرويسكاران لوازم وسايل گرمايشي گازسوز تهران در شروع فصل زمستان برگزار مي گردد تا با كمك و همراهي آنها بتوانيم از بروز بخشي از حوادث پيشگيري نماييم.

هدف از برگزاري اين سمينار، آگاه سازي و بالابردن حساسيت تعميركاران، سرويسكاران و دستياران آنها به رعايت بيش از پيش شرايط ايمن و مجاز محل نصب اعم از مراجعه براي نصب و يا مراجعه براي سرويس يا تعمير و همچنين استفاده از فرصت حضور روزانه آنها در خانه هاي مردم براي آموزش، ترويج و تاكيد بر رعايت نكات ايمني در بين شهروندان بعنوان يك تكنسين صاحب نظر مي باشد. همچنين اميدواريم با كمك شبكه بزرگ نصابان و تعميركاران، واحدهاي مسكوني داراي شرايط بحراني از نظر وضعيت غيرايمن دودكش ها شناسايي شوند تا در مرحله بعد با همكاري سازمان آتش نشاني و شركت گاز نسبت به صدور اخطار و يا اقدام قانوني لازم براي ايمني سازي محل، از بروز برخي از حوادث تلخ پيشگيري نماييم.

بديهي است اين سمينار تنها اقدام ضروري و موثر براي پيشگيري از حوادث نخواهد بود و در كنار اقدامات حياتي ضربتي براي آگاه سازي و هشدار به شهروندان در مورد خطرات گازگرفتگي و مرگ خاموش كه در كمين همه آنهاست، از طريق تعامل و همفكري كارشناسان دستگاههاي مختلف حاضر در سمينار، راهكارهاي اصلي پيشگيري از مرگهاي خاموش مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گردد و در جلسات آتي كارگروه و كميته هاي تخصصي جامعه ايمن پيگيري خواهد شد .

به اين اميدكه در آينده نزديك بتوان از وقوع اقدامات غير ايمن و خطرساز از سرمنشاء اصلي آن پيشگيري نمود.

دبير خانه شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران

1389/9/30 سه‌شنبه
..
سمينار آموزشي با موضوع HSE پيمانكاران 

شركت ملي گاز ايران درنظر دارد به منظور بحث و بررسي، انتقال تجارب موفق و اتخاذ راهكارهاي مديريتي مناسب سمينار آموزشي با محوريت موضوع HSE پيمانكاران، در سال جاري برگزار نمايد. لذا از كليه همكاران ارجمند و علاقمندان دعوت مي شود پيشنهادات و ديدگاه هاي سازنده خود را نسبت به موضوع فوق به HSE شركت ملي گاز ايران منعكس نمايند.


شركت ملي گاز ايران درنظر دارد به منظور بحث و بررسي، انتقال تجارب موفق و اتخاذ راهكارهاي مديريتي مناسب سمينار آموزشي با محوريت موضوع HSE پيمانكاران، در سال جاري برگزار نمايد. لذا از كليه همكاران ارجمند و علاقمندان دعوت مي شود پيشنهادات و ديدگاه هاي سازنده خود را نسبت به موضوع فوق به HSE شركت ملي گاز ايران منعكس نمايند.

1389/2/25 شنبه
..
اولين سمينار ضرورت كاربرد تكنيكها و تكنولوژيهاي نوين در آتش نشاني و اطفاي حريق 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست اولين سمينار ضرورت كاربرد تكنيكها و تكنولوژيهاي نوين در آتش نشاني و اطفاي حريق در حوزه هاي محيط زيست ، منابع طبيعي ، آتش نشاني هاي شهري و صنعتي ، صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي ، نظامي و انتظامي، چهارشنبه مورخ 21 مرداد ماه در محل پارك طبيعت پرديسان ، سالن سبز برگزار شد . . . .


به گزارش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست اولين سمينار ضرورت كاربرد تكنيكها و تكنولوژيهاي نوين در آتش نشاني و اطفاي حريق در حوزه هاي محيط زيست ، منابع طبيعي ، آتش نشاني هاي شهري و صنعتي ، صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي ، نظامي و انتظامي، چهارشنبه مورخ 21 مرداد ماه در محل پارك طبيعت پرديسان ، سالن سبز برگزار شد .

معرفي سيستم هاي نوين در روسيه ، بررسي سير تحول فن آوري استفاده از آب به عنوان ماده اطفاييه ، ضرورت تجهيز سازمانهاي آتش نشاني به سيستم هاي جديد و تكنولوژيهاي نوين ، بررسي سيستمهاي اتوماتيك سمينار كاربرد تكنيك ها و تكنولوژيهاي نوين در آتش نشاني مطرح شد گفتني است درحاشيه اين سمينار مانور عملياتي با حضور آتش نشان برگزار شد در اين سمينار پرفسور karpysmevاز روسيه به معرفي سيستم هاي نوين بر پايه تكنولوژيتمپرو(TEMPERO) و سابقه كاربرداين سيستم در روسيه پرداخت .

 

 

1388/5/28 چهارشنبه
..
سومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست 

قرن 21 چالش‌هاي زيادي رادرپيش رو دارد که مقوله‌هاي محيط­زيستي از مهم‌ترين اين چالش‌ها بشمارمي‌آيند. اقليم و تغييرات آن از اصلي‌ترين موضوعاتي است که در اينزمينه ودر دهه اخير، توجه محققين و برنامه‌ريزان را به خود اختصاص دادهاست.بي‌توجهي به قوانين طبيعت و انتشار گازهاي گلخانه‌اي منجر به ايجاداثراتمخرب تغيير اقليم و مشکلات عديده بشري گشته است . بايد با مديريتصحيحمنابع جذب و انتشار گازهاي گلخانه‌اي، در جهت تثبيت آن به نسبتيپايدار درجو کوشيد. در اين راستا و با توجه به برگزاري موفق دو کنفرانسملي روزجهاني محيط زيست در سال­هاي گذشته، سومين کنفرانس ملي با شعار بين المللي«سياره زمين به شما نياز دارد! براي مقابله با تغييرات اقليم متحدشويد.»در دستور کار قرار گرفت.

ازجملهاهداف مهم اين کنفرانس جلب توجه دانشمندان و کارشناسان مسايل زيستمحيطي وعلوم جوي و اقليمي منطقه، به اهميت تغييرات اقليمي و ارائه روش‌هاي مناسب مبارزه با پيامدها و عواقب ناگوار آن است. اميد است برگزاري اين‌ کنفرانسگامي مثبت براي همکاري محققين زيست محيطي کشور برداشته شود.


قرن 21 چالش‌هاي زيادي رادر پيش رو دارد که مقوله‌هاي محيط­زيستي از مهم‌ترين اين چالش‌ها بشمارمي‌آيند. اقليم و تغييرات آن از اصلي‌ترين موضوعاتي است که در اين زمينه ودر دهه اخير، توجه محققين و برنامه‌ريزان را به خود اختصاص داده است.بي‌توجهي به قوانين طبيعت و انتشار گازهاي گلخانه‌اي منجر به ايجاد اثراتمخرب تغيير اقليم و مشکلات عديده بشري گشته است . بايد با مديريت صحيح منابع جذب و انتشار گازهاي گلخانه‌اي، در جهت تثبيت آن به نسبتي پايدار درجو کوشيد. در اين راستا و با توجه به برگزاري موفق دو کنفرانس ملي روزجهاني محيط زيست در سال­هاي گذشته، سومين کنفرانس ملي با شعار بين المللي«سياره زمين به شما نياز دارد! براي مقابله با تغييرات اقليم متحد شويد.»در دستور کار قرار گرفت.

ازجمله اهداف مهم اين کنفرانس جلب توجه دانشمندان و کارشناسان مسايل زيستمحيطي و علوم جوي و اقليمي منطقه، به اهميت تغييرات اقليمي و ارائه روش‌هاي مناسب مبارزه با پيامدها و عواقب ناگوار آن است. اميد است برگزاري اين‌ کنفرانس گامي مثبت براي همکاري محققين زيست محيطي کشور برداشته شود.

موضوعات و محورها:

محورهاي سومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست
مهندسي محيط زيست

 • تصفيه آب و فاضلاب    
 • آلودگي منابع آب
 • آلودگي خاک و روشهاي کنترل
 • مديريت پسماند
 • آلودگي هوا و ارتعاش
 • آلودگي دريايي

مديريت سوانح و مخاطرات طبيعي

 • شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي
 • مديريت بحران هاي طبيعي
 • روش‌هاي کاهش مخاطرات طبيعي
 • چالش هاي سوانح طبيعي در محيط هاي شهري

 

مديريت و برنامه‌ريزي محيط زيست

 • توسعه پايدار و محيط زيست
 • اکوسيستم هاي آبي و خشکي
 • ارزيابي توان اکولوژيک
 • برنامه ريزي محيط زيست شهري و روستايي
 • مديريت محيط زيست  و HSE  
 • حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
 • ارزيابي اثرات محيط زيستي (EIA)
 • برنامه ريزي کاربري اراضي
 • چالش‌هاي پايداري انرژي در ايران

 

مهندسي طراحي محيط زيست

 • باززنده سازي و ترميم سايت هاي متروکه صنعتي و معدني
 • حفاظت و بازسازي سايت هاي تاريخي با ارزش
 • اصول و مباني طراحي محيط و منظر پايدار شهري و حومه شهري
 • نقش فضاهاي باز وسبز شهري در کاهش تنش‌هاي زيست محيطي
 • طراحي محيط پايدار تفرجگاه‌هاي طبيعي و ذخيره‌هاي اکولوژيک براي استفاده طبيعت گردي
 • ضرورت توجه به معماري و طراحي اقليمي
 • اصول انعطاف و انعطاف پذيري در اثر تغيير آب و   هوا در محيط شهري
 • طراحي محيط شهري پايدار با تاکيد بر کاهش مصرف انرژي و ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان
 • طراحي اکولوژيک فضاهاي شهري و حومه شهري
 • نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي(Outdoor  Recreation )

مباحث حقوقي و اقتصادي محيط زيست

 • اقتصاد محيط زيست
 • حقوق، قوانين و کنوانسيون‌هاي محيط زيستي
 • چالش هاي قوانين محيط زيست شهري
 • هزينه هاي اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي در محيط هاي شهري
 • سياستگزاري کلان محيط زيست
 • مديريت يکپارچه محيط زيست شهري
 • تغيير آب و هوا و هزينه‌هاي خارجي ناشي از آن

فن‌آوري هاي نوين حفظ محيط زيست

 • چالش‌هاي در فن‌آوري هاي نوين
 • کاربردهاي فن‌آوري هاي نوين در حفظ محيط زيست
 • نقش فن آوري هاي نوين در پاکسازي محيط زيست

 

پدافند غيرعامل در حوزه محيط زيست

 • پدافند غير عامل در حوزه مهندسي محيط زيست
 • پدافند غير عامل در زمينه مديريت و برنامه ريزي محيط زيست
 • پدافند غير عامل در زمينه طراحي محيط زيست
 • پدافند غير عامل در زمينه فن آوري
 • جايگاه حقوقي و اقتصادي پدافند غير عامل

 

مباحث جهاني محيط زيست

 • امنيت انرژي، تغييرات اقليمي(راهبردها و سياست‌ها)
 • اثرات زيست محيطي گازهاي گلخانه‌اي
تغييرات اقليم  و اثرات اقتصادي آن

برگزار كنندگان:

دانشکده محيط زست دانشگاه تهران
پژوهشکده انرژي و محيط زيست دانشگاه تهران
(وابسته به بسيج دانشجويي دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران)

رئيس کنفرانس: دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دبير کميته راهبردي: دکتر عبدالرضا کرباسي
دبير کميته علمي: دکتر محمدعلي عبدلي
دبير کميته اجرايي: مهندس روح الله نقدي پور بيرگاني

براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه شركت در كنفرانس مي توانيد به آدرس http://www.utberc.ir مراجعه نماييد.


1388/1/26 چهارشنبه
..
برگزاري سمينار يك روزه H2S Protection 

نشت گاز H2S در تأسيسات پالايشگاهي كه مجهز به فرآيند پالايش گاز ترش مي باشند يكي از خطرات بالقوه محسوب مي گردد به طوري كه رؤساي HSE شركتهاي پالايش گاز و مناطق عملياتي داراي خطوط لوله و تأسيسات گاز ترش به دنبال راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري از بروز و مواجهه با اين پديده خطرناك مي باشند.

در اين ارتباط HSE شركت ملي گاز نسبت به برگزاري سمينار آموزشي يك روزه با عنوان H2S Protection در تاريخ 20/12/87 اقدام نموده است. در اين سمينارمديرعامل شركت نبض و درمان كه نمايندگي شركت نروژي Uniteam International را عهده دار مي باشد، جهت معرفي و اطلاع رساني در خصوص سيستم هايي كه مي‎تواند در شرايط بحران (انتشار گاز H2S در محيط هاي صنعتي)، فضايي ايمن را براي كاركنان فراهم سازد به همراه دو نفر از مديران عاليرتبه شركت نروژي به نام هاي Erick Ruste , Knut Erik Lindseth حضور خواهند يافت.1387/12/17 شنبه
..
سمينار تخصصي نفت، گاز و محيط زيست 

اهداف سمينار

- تبادل آرا و نظرات اساتيد، مهندسان و متخصصان در زمينه اندرکنش صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و محيط‌زيست.
- شناسايي چالش‌هاي زيست‌محيطي فراروي اکتشاف، استخراج و فرآوري نفت و گاز.
- شناخت اثرات فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر محيط‌زيست.
- بررسي راهکارهاي استراتژيک و عملياتي براي کنترل و کاهش آثار مخرب بر محيط‌هاي طبيعي و انساني.
- شناخت اثرات مخرب صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر سواحل و ارائه راهکار جهت کنترل و کاهش آثار.
- توجه دست‌اندرکاران صنعت نفت و گاز به اهميت توسعه پايدار و محيط‌زيست .

 

محورهاي تخصصي سمينار

- ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌هاي توسعه‌ي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشگاه.
- اثرات مخرب زيست‌محيطي طرح‌هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي بر خاک، هوا و انسان.
- آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني ناشي از طرح‌هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي.
- آلودگي نفتي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر.
- راهکارهاي کنترل و کاهش آثار مخرب زيست‌محيطي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر محيط‌هاي مختلف.
- روش‌هاي نوين جداسازي نفت و آلودگي‌هاي آن از محيط‌هاي مختلف.
-تصفيه خاک و آب‌هاي آلوده به مواد نفتي.

 

آدرس وب سايت سمينار:

http://tsoge.ir

 


1387/3/19 يكشنبه
..
فن آوري هاي پيشرفته براي پاكسازي خاكها و آبهاي آلوده به تركيبات نفتي 
..