معرفي رؤساي HSE شركت هاي مستقل ستادي
رؤساي HSE شركت هاي مستقل ستادي 

 

صادق صناعي

ابوالفضل سلطاني فر

رئيس HSE شركت انتقال گاز رئيس HSE شركت بازرگاني گاز

محمد حلاج

 ليلا درويشي

رئيس HSE شركت ذخيره سازي گاز طبيعي رئيس HSE شركت خدمات غير صنعتي

 

سرپرست HSE شركت مهندسي و توسعه گاز

 


1390/8/4 چهارشنبه
..