بهداشت
دوره آموزشي جامع اِرگونومي 
نخستين «دوره آموزشي جامع اِرگونومي» در روز هاي 10، 11 و 12 اسفندماه سالجاري توسط اساتيد بهداشت حرفه اي با تخصص اِرگونومي در ساختمان مركزيآموزش شركت ملي گاز برگزار گرديد. شركت كنندگان در اين دوره روساي HSE ومسئولين بهداشت صنعتي ستاد و شركت هاي تابعه بودند. سر فصل هاي اين دورهشامل اصول ...
1387/12/17 شنبه
 
..